Belastingvermindering voor giften en fiscale attesten
Onder een aantal strikte voorwaarden zijn giften aan VZW’s aftrekbaar. Opgelet, enkel giften aan erkende VZW’s komen hiervoor in aanmerking. Belastingvermindering voor bepaalde giften. Wanneer schenkers meer dan 40 euro per kalenderjaar geven, kunnen ze aanspraak maken op belastingvermindering. Aan welke voorwaarden moet een gift voldoen opdat de schenker recht zou hebben op een belastingvermindering? Men heeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift als uw gift voldoet aan de volgende voorwaarden:
 • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging;
 • de gift moet gedaan zijn rechtstreeks aan een erkende instelling;
 • de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt;
 • de gift moet in geld gedaan zijn; een gift in natura kan dus op geen enkele manier recht geven op een attest;
 • in kader van de bewijskracht worden giften best per overschrijving uitgevoerd;
 • de giften in de vorm van kunstwerken geven ook recht op een belastingvermindering als:
  • ze gedaan zijn aan Rijksmusea, Gemeenschappen en Gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn op voorwaarde dat die openbare machten ze voor hun musea bestemmen
  • het gaat om kunstwerken waarvan de Minister van Financiën erkend heeft dat zij behoren tot het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij internationale faam genieten
  • de Minister van Financiën hun geldwaarde heeft vastgesteld.
 • de gift mag niet het gevolg zijn van een collectieve geldinzamelingsactie;
Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor de schenker? De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:
 • ofwel 10% van het totale netto-inkomen;
 • ofwel 376.350 euro (aanslagjaar 2014, inkomsten 2013).
Fiscale attesten
Om aan te tonen dat ze meer dan 40 euro aan een welbepaalde organisatie hebben geschonken, moeten ze een fiscaal attest kunnen voorleggen. Niet elke organisatie kan zo’n attest afleveren. Organisaties kunnen, onder bepaalde voorwaarden en mits een erkenning van de overheid, belastingvrije giften innen. Voor wie? Het wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB) bepaalt welke instellingen erkend kunnen worden voor het uitreiken van fiscale attesten. Alle instellingen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
 • rechtspersoonlijkheid bezitten krachtens het Belgisch publiek- of privaatrecht;
 • generlei gewin bejagen, noch voor zichzelf, nog voor hun leden als zodanig;
 • culturele instellingen in het bijzonder – waartoe de sociaal-cultureel volwassenenorganisaties in hoofdzaak behoren – moeten bijkomend aan volgende voorwaarden voldoen:
  • rechtstreeks en uitsluitend werkzaamheden verrichten in het domein van de verspreiding van de cultuur
  • wegens hun werkzaamheden door de Staat of door één van de Gemeenschappen gesubsidieerd worden (met uitsluiting van de Gewesten, de provincies, en gemeenten enzovoort)
  • met hun invloedgebied één van de Gemeenschappen of het gehele land bestrijken. Instellingen die slechts op lokaal vlak werkzaam zijn komen dus niet in aanmerking.
Welke verenigingen of instellingen mogen giften ontvangen die recht geven op een belastingvermindering Alleen giften aan erkende verenigingen of instellingen kunnen recht geven op de belastingvermindering. Er zijn 3 categorieën:
 • instellingen die uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet;
 • instellingen of verenigingen die erkend zijn door de minister van Financiën of bij koninklijk besluit;
 • buitenlandse instellingen of verenigingen.
De Genereuzen is een initiatief van
En kunnen rekening op de steun van
de structurele partner van Hart voor Handicap.